Viden
9. juni 2022
Helle Winther
Lektor ph.d. i bevægelsespsykologi og dans ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Maise Johansen
Kandidat i idræt og samfundsfag og ph.d. studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

On the Move

”On the Move, On the Move” råber børnene ofte med jublende stemmer, når idrætsunderviserne kommer gående. For selvom børnene kommer fra forskellige kulturer og taler mange forskellige sprog kender de alle sammen legens og bevægelsens univers. Her gribes børnene i nuet. De leger tagfat og kispus, danser verdensdans, træner parkour, bevæger sig i naturen og løber så stærkt de kan. Men det er ikke nogen selvfølge i deres verden.

Flygtningebørn har ar på sjælden

Flygtningebørn verden over har både psykologiske, sociale og eksistentielle udfordringer på grund af deres usikre situation, oplevelser fra hjemland og flugten (Moldenhawer, 2017; Ekblad, 1993) Disse børn er ofte både fysisk, psykisk og socialt udfordrede af deres uforudsigelige livssituation (Røde Kors 2019). Det kan have store konsekvenser for udvikling og trivsel. Når vi møder børnene på asylcentre har de ofte ar på sjælen. Det er ikke kun flugt-bagagen, som udfordrer børnene, men også usikkerheden om fremtiden (Røde Kors 2019).

Forskning dokumenterer, at der er global bekymring for flygtningebørns trivsel og fysiske aktivitetsniveau (Aubert, et al. 2018). Samtidig viser international forskning at idræt kan være styrke sociale fællesskaber og skabe positive oplevelser og inklusion af flygtninge (Stone, 2018). Det er netop dette potentiale, vi undersøger i On the Move projektet.

Samarbejde mellem Røde kors og Københavns Universitet

On the Move er et 3 årigt helhedsorienteret bevægelses- og forskningsprojekt for 10-15 årige børn i asylcentre. Projektet er støttet med 5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Det er favnet af et unikt samarbejde mellem Røde Kors Asyl og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Projektet udvikles i en tæt kobling mellem praksis, efteruddannelse og forskning. Her deltager tværfaglige teams bestående af Røde Kors’ lærere og pædagoger, universitetsuddannede idrætsundervisere og forskere samt lokale idrætsforeninger.

En helhedsorienteret bevægelsesindsats

Ambitionen bag On the Move er at understøtte børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling og deres inklusionsmuligheder gennem en bæredygtig bevægelsesindsats i Røde Kors’ skoler og klubber.
”On the Move” baseres på et helhedsorienteret kropssyn og bevægelsespsykologi og alle aktiviteter udvikles på baggrund af en flerdimensionel bevægelsesforståelse (Winther, 2017). Der lægges særlig vægt på at understøtte børnenes bevægelsesglæde, motoriske succesoplevelser, selvberoenhed, tillid, mod, flow og fællesskab. Bevægelsesindsatsen indeholder inkluderende og helhedsorienterede lege og danse fra hele verden, elementer fra kampkunst, boldspil og gymnastik samt udeaktiviteter og boldspil. Det kan gå på tværs af børnenes kulturelle og sproglige skel.

Forskning i praksis

Da projektet er tæt knyttet til praksis foregår forskningsindsatsen som praktikerforskning, hvor der på én og samme tid arbejdes med forskning og praksisnære interventioner (Winther, 2015). Her er der fokus på fortællende og kunstnerisk inspirerede metoder (van Manen, 2016; Winther, 2015). Selvom der endnu ikke er forskningsresultater, viser vores foreløbige erfaringer fra projektet, at børnene udvikler sig på flere parametre igennem den helhedsorienterede indsats. Børnene er meget prægede af, hvad der ellers sker i deres liv og med deres forældre og det kan have indflydelse på deres deltagelse. Flere børn er også meget udfordrede fysisk. De har svært ved at hoppe, hinke eller løbe. Samtidig med at de udvikler deres fysiske kompetence, begynder de også udvikle deres sociale relationer. Her er det tydeligt at børnene opbygger fællesskaber og sociale relationer på tværs af kulturer, baggrunde og forskellige udfordringer igennem deres deltagelse i bevægelsesaktiviteterne. Vi oplever også at børn, som ellers har meget svært ved at være koncentrere sig og være i en selvforglemmende tilstand grundet deres svære situation som flygtningebørn, oplever øjeblikke, hvor de i bevægelsesrummet er til stede med stort nærvær og glæde. Dermed ser vi klare tendenser til, at On the Move projektet kan understøtte en positiv og eksistentiel udviklingsproces hos flygtningebørn.

Inspiration til bevægelsespædagogisk arbejde med alle børn og unge

On the Move kan udbredes til udsatte boligområder, samt til skoler og institutioner, der ønsker at fremme udsatte børns udvikling, trivsel og inklusion. Da On the Move principperne handler om at understøtte børn og unges eksistentielle udvikling, kan de også inspirere til bevægelses-pædagogisk arbejde med alle børn og unge. Herunder også til idrætsundervisning på ungdomsuddannelserne.

Videopræsentation af projektet

Litteratur

  • Aubert, S., Bet al. (2018) Global Matrix 3.0 physical activity Report Card grades for children and youth: Results and analysis from 49 countries Journal of Physical Activity and Health. 15, S2, s. S251-S273
  • Ekblad, S. (1993). Psychosocial Adaptation in Children while housed in Swedish refugee camp: the aftermath of the collapse of Yugoslavia. Stress Medicine, no.9(3), s.159-166.
  • Moldenhawer, B. (2017). «Vi prøver at gøre det så godt for dem som muligt, mens de er her». Tidsskrift for Velferdsforskning, 20(04), 302–316.
    Røde Kors. (2019). Trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark. En psykologisk undersøgelse.
  • Stone, C. (2018). Utopian community football? Sport, hope and belongingness in the lives of refugees and asylum seekers. Leisure Studies, vol.32 (2), 171–183
  • van Manen, M. 2016. Phenomenology of Practice. Meaning- Giving Methods in Phenomenological Research and Writing. London and New York. Routledge.
  • Winther, H. (2015). Praktikerforskning. I L. F. Thing, & L. S. Ottesen (red.), Metoder i Idræts- og Fysioterapiforskning (2. udg., s. 172-189). København: Munksgaard.
  • Winther, H. (2017). Bevægelse og flow i børn og unges lære-, være- og udviklingsprocesser. DOI: 10.23865/fof.v3.2096 Praksisnær bevægelsespsykologisk teori. Unge Pædagoger.