Viden
22. januar 2020
Andreas Schiørring
Formand for GI
Dette dokument indeholder kursisternes arbejde fra kurset “SRP i idræt” afholdt d. 16/1, 2020 på Fredericia Gymnasium. Kursisterne arbejdede i 3 rotationer á ca ½ time, hvor de i første rotation ud fra et emne lavede en problemformulering og dermed “legede elever”, i anden runde en opgaveformulering og slutteligt i sidste rotation, diskuterede hvilke idrætsfaglige metoder, der kunne anvendes til at besvare opgaveformuleringen.

Nedenfor ses de samlede opgaveformuleringer med metodeovervejelser fra kursisterne. Det er vigtigt at bemærke, at det samarbejdende A-fag, IKKE nødvendigvis har været repræsenteret i grupperne. Således er det primært den idrætsfaglige del, der er arbejdet med og diskuteret formulering af i nedenstående opgaveformuleringer.

Biologi A og idræt

Spørgsmål

 • Redegør for sygdommen diabetes type 2, idet du inddrager mulige årsager og symptomer, samt hvilke gavnlige effekter motion har i forhold til både at forebygge og behandle diabetes type 2.
 • Udfør eksperimenter med måling af blodsukker hos henholdsvis en rask person og en person med diabetes type II. Analyser og vurder resultaterne af forsøgene.
 • På baggrund af udleverede case, skal du udarbejde et træningsprogram hvor du beskriver, hvor meget motion og hvilken slags motion denne diabetes type 2 patient burde dyrke.

Metodeovervejelser

Til det første delspørgsmål anvendes en naturvidenskabelig tilgang; deduktiv eller induktiv metode alt efter tilgangen.
I den sidste del af spørgsmålet anvendes en praktisk metode til at opstille et træningsprogram ud fra en kravsanalyse

Idræt og historie A

Spørgsmål

 • Redegør for virkningen af EPO, kom herunder ind på præstationsfremmende effekter samt negative sideeffekter
 • Beskriv Tour de France historie med fokus på dopingskandaler ud fra de to vedhæftede historiske bilag.
 • Lav en arbejdskravsanalyse af en cykelrytter på topplan og vurder, hvorfor netop EPO historisk- og fysiologisk set har været et udbredt dopingpræparat.
 • Vurder hvorfor brugen af EPO blev så udbredt i 1990erne og giv et bud på om cykelsporten med tiden vil blive dopingfri.

Metodeovervejelser

 • Eleven laver en passende afgrænsning af opgaven; fx en bjergrytter på en bjergetape i Tour de France.
 • Idræts egne/praktiske metoder og naturvidenskabelig metode
 • Definere hvilke centrale aspekter der skal med i en arbejdskravsanalyse – og hvorfor.
 • Arbejdskravsanalyse

Humanistiske metodeovervejelser

 • Levn og/eller beretning? Hvilke kilder. Kildekritisk analyse
 • Kilder der beskriver den historiske diskurs omkring brugen af præstationsfremmende midler.
 • Cykelsportens værdier/egenforståelse

Naturvidenskabelig metode/En RCT undersøgelse (Randomized Controlled Trial)

Virkning og sporing af EPO, redegørelse for empiriske studier af EPO’s virkning

Om vurderingsspørgsmålet

I vurderingsspørgsmålet er det væsentligt at eleven kan afgrænse, hvad der er centralt at vurdere/svare på i netop denne opgave. Det er et meget bredt spørgsmål, så eleven skal overveje fokus – her er metodiske overvejelser centrale (hvad er centralt/hvad er ikke – hvorfor?) En dopingfri Tour?
Sportens ånd over for sportens væsen?

Litteratur

Verner Møller & Paul Dimeo : The Anti-doping crisis in sport

Samfundsfag A og idræt

Spørgsmål

 • Redegør for definitionen samt udviklingen af fedme i Danmark gennem de sidste 50 år, hvor du inddrager sundhedsmæssige og økonomiske perspektiver.
 • Med udgangspunkt i en videnskabelig artikel (bilag 1) og dit eget beregnede energiindtag og energiforbrug i løbet af en uge skal du analysere motions betydning for vægttab og vægtøgning. Herefter skal du diskutere hvilken træningsform der vil være optimal for en overvægtig persons vægttab.
 • Til sidst skal du diskutere om hvorvidt forebyggelse af fedme er et individuelt eller samfundsmæssigt problem.

Metodeovervejelser

 • Definitionen af fedme bygger på en naturvidenskabelig metode. Resten af spørgsmålet er samfundsfagligt
 • Energiindtag og energiforbrug bygger på naturvidenskabelige metoder (måske også praktisk??)
 • Hvilken træningsform bygger på naturvidenskabelige metoder?
 • Sidste spørgsmål er samfundsfagligt.

Spørgsmål

 • Redegør for forskellige definitioner af begrebet sundhed. Redegør desuden, med udgangspunkt i selvvalgt statistisk materiale, for sociale forskelle i overvægt blandt børn.
 • Undersøg kampagnen “Jump 4 fun” med fokus på, hvordan sundhed blandt børn italesættes.
  Undersøg et konkret træningsprogram fra projektet Jump 4 fun med fokus på, hvordan der trænes.
 • Diskuter i forlængelse af ovenstående, hvorvidt projektet Jump 4 fun kan medvirke til forebyggelse af overvægt blandt børn. Inddrag selvvalgt samfundsfaglig teori i diskussionen.

Metodeovervejelser

 • Naturvidenskabelig, hypotetisk deduktiv metode ved undersøgelse af et konkret træningsprogram.
 • Hvad er der gjort af overvejelser omkring træningsprogrammet? Vi ville anbefale eleven at afprøve programmet selv (praktisk metode) …man kunne omformulere opgaveformuleringen , så eleven selv skulle lave et træningsprogram (praktisk metode)

Spørgsmål

 • Redegør kort for begrebet ekstremsport, herunder hvilken kategori af ekstremsport Copenhagen Ironman falder i, og hvilke ekstreme krav, der stilles til kredsløbet. Redegør desuden for begreberne flow og indre motivation.
 • Redegør for centrale vilkår for identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
 • Undersøg hvilke forklaringer, der kan være på at, individet drages mod udholdenheds-ekstremsport.
 • Diskutér hvilke konsekvenser interessen for ekstremsport har på samfunds- og individniveau.

Metodeovervejelser

 • Arbejdskravsanalyse af en ironman (praktisk metode)
 • Kvalitativ undersøgelse af motiver til ironman – selvproduceret eller allerede eksisterende empiri. EVT kvantitativt med allerede eksisterende materiale (IDAN)
  Interview af en ironmandeltager.
 • Caseanalyse

Spørgsmål

 • Der ønskes en kort redegørelse for supporterkulturens udvikling i Danmark med specielt henblik på etablering af yderliggående fanfraktioner hos de store fodboldklubber i Danmark.
 • Foretag et interview med et medlem af en af de yderliggående fanfraktioner og vurdér med udgangspunkt i blandt andet Bourdieus kapitalbegreber bevæggrundene for at deltage i hooliganmiljøet.
 • Lav en oplevelsesbeskrivelse, hvor du selv er til stede på stadion hos, eller i nærheden af, hjemmeholdets fanfraktioner og sammenlign med det tidligere analyserede interview.
 • Diskuter afslutningsvist om hooliganisme skyldes fodbolden som sportsgren, arbejderkulturen eller andet.

Metodeovervejelser

 • Kvalitativt interview, hvor der på forhånd er udarbejdet en interviewguide, som indeholder spørgsmål, hvor man har operationaliseret Bourdieus kapitalbegreber.
 • Oplevelsesbeskrivelsen er en kvalitativ praktisk funderet metode, som hører til i de narrative metoder. Her sættes ord på kropslig erfaring og sanselig oplevelse. Der er således tale om en subjektiv tilgang, hvor der skabes forbindelse mellem krop og sprog. Beskrivelsen kan således indgå som en tekst, der kan analyseres og fortolkes og indgå med andre teoretiske materialer. Således bliver udgangspunktet en subjektiv oplevelse, som ikke kan stå alene, men anvendes under inddragelse af øvrigt materiale.
 • Komparativ metode er mulig at anvende i diskussionen for at undersøge, om arbejderkulturen kan bebrejdes i lige så høj grad i DK, som i andre lande som fx Italien/Storbritannien.

Fysik A og idræt

Spørgsmål

 • Beregn den optimale vinkel, spyddet skal kastes med (forsøg og model).
 • Redegør for, hvilke store muskelgrupper, der er aktive i et spydkast og hvordan man kan træne dem. Kom herunder ind på de forskellige muskelfibertyper.
 • Analyser hvilke faktorer der har indflydelse på det optimale kast.
 • Diskuter vindens betydning (både hastighed og retning) for den optimale kastevinkel

Metodeovervejelser

 • Hvor mange skal udføre spydkastet for at finde den optimale vinkel? Samme køn eller begge køn? Induktiv eller deduktiv metode?
 • Det er den praktiske metode når spydkastet udføres.
 • Bevægelsesanalysen af de aktive muskler er også praktisk metode. Det samme med træningsplanlægningen.
 • Naturvidenskabelig metode når der skal redegøres for muskelfibertyper.
 • Faktorer – lidt bredt begreb. Men der tænkes nok primært i naturvidenskabelige påvirkninger. Men det kunne jo også være psykologisk, og så bevæger vi os over i noget humaniora.