Nyheder
20. september 2022
Henrik Lindgaard Møller
Torsdag d. 15. september 2022 dannede BGI-akademiet ved Horsens rammerne om foreningens generalforsamlingskursus og generalforsamling. Blandt emnerne på generalforsamlingen blev bl.a. diskuteret fremtiden for regionsopdelingen samt krænkelses- og sexismesituationer i idrætsfaget.

Formandens beretning

Foreningens formand Andreas Schiørring indledte sin beretning med at pointere, at GI er en meget aktiv forening. I år deltog mere end 100 kursister på generalforsamlingskurset og mere end 300 deltager på årsbasis i forenings kurser.

Idrætsfaget i gymnasiet har det godt, og det er positivt, at Idræt A nu er gjort til et permanent lokalt studieretningsfag, der kan søges i ministeriet. GISP vil i et kommende nummer komme med gode råd til søgeprocessen.
Desværre er det ærgerligt, at vi for de flestes vedkommende skal vente 6 år efter reformen til at afprøve vores fag i en eksamenssituation. Vi mangler på den måde en vigtig feedback på vores egen undervisning.

I det kommende år har foreningen forskellige gode kursustilbud. Der er tale om et kursus i ” Praksisnær bevægelsesbaseret innovationsdidaktik til idræt C”, ”La Santa-kurset”, kursus for HHX og HTX-lærere samt kursus i Præstationspsykologi. Praksisnær bevægelsesbaseret innovationsdidaktik til idræt C

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at nedlægge regionerne med begrundelse i det svære i at skaffe regionssekretærer og det generelt lave aktivitetsniveau i regionerne.
Bestyrelsen foreslår i stedet at muligheden for et regionalt kursus stadig er en mulighed med tilskud fra foreningen. Alle idrætslærere skal kunne tage initiativ til at lave et regionalt kursus. Der kræves, at flere skoler deltager, og man selv sørger for organiseringen af kurset. Foreningen vil stå for en underskudsgaranti på kr. 4000 for kurset.

Bestyrelsen er meget beviste om politikeres indblanding i faget generelt og har selvfølgelig fuldt med i den aktuelle vejeproblematik og blandet sig i debatten bl.a. ved deltagelse i et tv-interview.
Bestyrelsen er ved at undersøge praksis omkring vejning i forbindelse med træningsprojektet. Foreløbigt ser det ud til at 7/23 lægger op til at man frivilligt kan veje sig.
Bestyrelsen arbejder også med den stigende tendens blandt eleverne til at føle sig krænket.

I det kommende år fylder GI 75 år. Det skal naturligvis fejres med en stor fødselsdagsfest til næste år. GI planlægger et større arrangement i forbindelse med generalforsamlingskurset i 2023 med bl.a. kendte foredragsholdere. Der vil desuden blive lavet et større jubilæumsnummer af GISP, hvor der ses tilbage på de sidste 25 års idrætsundervisning.

Andreas rundede sin mundtlige fremlæggelse af med at takke alle der frivilligt hjælper til i foreningen som stævnekoordinatorer, GISP-redaktion, webmaster og mange flere.

 

Regnskab og kontingent

Der var i 2021 et overskud på 28.052, hvilket resulterer i en beholdning på 232.425.
Der er en svag tendens til flere medlemmer i foreningen. Kontingentet for 2023 foreslås til kr. 400. Både regnskab og kontingent blev vedtaget.

I forbindelse med regnskab og kontingent blev kassebeholdningens størrelse diskuteret. Kassereren argumenterede for det formålstjenlige i at kunne booke kurser og været polstret til et kursusunderskud.
Der var en debat om GISP-posten i budgettet. Der er både argumenter for og imod afskaffelsen, men holdningen er fortsat, at mange er glade for det fysiske blad.

Valg til bestyrelse

Andreas Schørring, Camilla Todsen og Malte Trold blev alle valgt for en 2 års periode.
Gitte Keinicke Staghøj og Linda Hejselbak Jensen træder ud af bestyrelsen, og derfor blev Andreas Juul Ingvartsen, Gl. Hellerup Gymnasium og Katrine Dam Madsen, Stenhus Gymnasium begge valgt for en étårig periode. De glæder sig begge sig til at gå ind i det faglige arbejde i bestyrelsen.

Du kan se bestyrelsens konstituering her

Krænkelse og sexisme

På generalforsamling blev krænkelse og sexisme i idrætsundervisningen diskuteret. Flere skoler oplever, at krænkelse og seksuel diskriminering har et stadigt stigende fokus hos eleverne.
I idræt er det bl.a. situationer som ”fød en bjørn”, danse med berøring og fastlåste kønsroller, der kan udløse klager. Klagerne ryger lidt forskelligt rundt i systemet. Nogle ryger til rektorer, andre til GL eller fagkonsulent.
En måde at omfavne problemet er ved at skolerne i fællesskab udarbejder en decideret krænkelsespolitik, der kan støtte både elever, lærere og ledelsen i håndtering af problematikken.

Der var blandt deltagerne på generalforsamling mange forskellige opfattelser og oplevelser af problemstillingen.
Nogle idrætslærere oplever at faget kan blive presseret i hensynet til et mindretal og, at der bør være et rum til at finde en balance og lave den mulige løsning. På nogle gymnasier tages situationen meget alvorligt, og det at dele en elevgruppe i ”drenge” og ”piger” er ikke længere muligt.
Det blev pointeret, at det kan være vigtigt at understrege over for eleverne, at kropskontakt ikke er seksualiseret i idræt samt, at idrætsfaglighed i nogle tilfælde kan argumentere mod krænkelse.

Det blev også argumenteret, at det er godt, at der i bekendtgørelsen er krav om både kønsintegreret og kønsdifferentieret, så man som idrætslærer har fagligt belæg for at skelne mellem køn. Det er dog muligt at tolke dette som differentiering i roller, så eleverne eksempelvis kan danse i en ”herrerolle” og ”damerolle eller som ”follow” og ”lead”.