Viden
19. januar 2017
Lisbeth Møller
Nordfyns Gymnasium
“When a ball dreams, it dreams it’s a frisbee” (Stancil Johnson)

Ultimate er for mange elever et ukendt spil, til trods for at spillet har eksisteret i ca. 50 år og har været spillet i Danmark siden 1979. Men sporten er lille og der findes kun omkring 20 klubber fordelt over det meste af landet. Det betyder, at mange gymnasielever kun har et sparsomt kendskab til sporten fra f.eks. folkeskolen eller efterskole.

At spillet ofte er nyt for de fleste kan være en fordel, da det stiller eleverne mere lige på banen, selvom dygtige boldspillere dog typisk har god gavn af transferværdien fra andre boldspil. Da fysisk kontakt ikke er tilladt og styrken dermed ikke udgør et vigtigt element af spillet, bliver det lettere for drenge og piger at spille sammen, og ultimate er således et af de få boldspil, hvor der dystes i mix-division f.eks. til DM, EM og VM og ligeledes til Gymnasie-DM.

Ultimate stiller krav til spillernes tekniske og taktiske færdigheder i form af kast, løbemønstre (cuts) og placering på banen, ligesom den store bane og spillets regler (f.eks. at det ikke er tilladt at tage skridt med discen) nødvendiggør hurtighed og god kondition hos spillerne. Ultimate kan spilles både udendørs og indendørs, men i gymnasiesammenhæng er det udendørs spil mest velegnet, idet spillet indendørs stiller store krav til pladsforholdene, fordi der kun spilles 5 mod 5 på en hel håndboldbane. Dog kan vejret være en forholdsvis stor udfordring for urutinerede spillere, da discen og dermed kastene er meget følsomme overfor vindpåvirkning. Det er derfor vigtigt at overveje, hvorledes man bedst muligt placerer sig på boldbanen i forhold til læ og den undervisning, der skal foregå. Hvis det blæser meget og det er vanskeligt at opnå læ kan discen alternativt byttes ud med en mindre bold i enkelte sekvenser af modulet.

Nogle gymnasier bruger ultimate som det første forløb i 1.g og afholder til slut en fælles turnering mellem alle 1.g klasserne som en del af introforløbet. En anden mulighed er at koble ultimate med boldbasis og bruge spillet til at sammenligne elementer fra kaosboldspil med et andet boldspil i samme familie f.eks. fodbold. Her kan der fokuseres på forskelle og ligheder mellem spillene. Ultimate egner sig også godt til idræt B-niveau, hvor der er mulighed for at nå lidt længere med spillets taktiske facetter og i højere grad koble teori sammen med praksis.

Ultimate spilles uden dommer, hvilket giver spillerne ansvaret for at administrere og overholde reglerne man kan altså sige, at alle spillere på banen er dommere. Et centralt element i ultimate er derfor “Spirit of the game”, der er med til at guide, hvordan spillerne skal dømme og opføre sig på banen.

Denne “opdragelse” til at spille efter reglerne og selv tage ansvar for at få spillet til at fungere, er i mine øjne vigtigt for eleverne at have med i alle boldspil, ligesom det er med til, at vi som idrætslærere kan slippe dommerrollen og i stedet koncentrere os om at undervise. Et konkret eksempel kan være at gribe ind i en uretmæssig situation på banen og forklare reglerne for derefter at lade de involverede elever selv træffe afgørelsen. Hvis de ikke kan blive enige, så vil man ifølge reglerne spole spillet tilbage til sidste kast før uenigheden opstod. Fokus på Spirit of the game kan med fordel bruges til at diskutere fairplay med eleverne, men bør dog justeres efter elevgruppen, da nogle elever har meget vanskeligt ved at forene deres konkurrencegen med Spirit of the game.
I forhold til den nye eksamen på idræt C og krav om forløb på minimum 6 moduler, gives nedenfor et forslag til en forløbsplan i ultimate. Forløbet har fokus på at give eleverne så mange berøringer med discen som muligt, så de bliver trygge ved dens anderledes form, derfor er discen så ofte som muligt også en del af opvarmningen. Det er derfor en fordel, hvis der er en disc pr. to elever til rådighed. Da spillet som tidligere nævnt er nyt for mange, fungerer det ofte godt at introducere reglerne løbende, f.eks. i forbindelse med småspil og øvelser, og generelt forsøge at holde reglerne forholdsvis simple. Man kan evt. starte ud med reglerne: ingen kropskontakt, inde/ude på banen og ikke løbe med discen og på den måde få et udmærket spil til at fungere.

“Spirit of the game”
Der opmuntres til spil på et højt konkurrencemæssigt plan, men aldrig på bekostning af gensidig respekt mellem spillerne, overholdelse af de for spillet vedtagne regler, eller glæden ved at spille. Formålet med ultimate-reglerne er at angive nogle retningslinjer for hvordan ultimate spilles. Det antages at ingen ultimate-spiller med vilje vil overtræde reglerne, og der er derfor ingen hårde straffe for utilsigtede regelbrud. Men derimod er der angivet en måde, hvorpå spillet kan genoptages, således som det efter al sandsynlighed ville have udviklet sig, hvis der ikke havde været noget regelbrud.” (Ultimatekompendium s. 9)

Det kan være en god ide at vise eleverne videoer af kastene, hvis man ikke selv mestrer dem. Især forhåndskastet kan være en vanskelig bevægelse at udføre og kræver en del træning, men til gengæld er det typisk let at se progression i læringen. I lektionsplanen er der givet forslag til links med kasteinstruktion, og der findes desuden mange andre forslag på youtube. Det kan være en god ide at lade eleverne filme hinanden og se deres kast i slowmotion for at tydeliggøre deres kastebevægelser med discen.

Angrebstaktikken “Stack” skiller sig ud fra angrebsåbninger i mange andre boldspil, da formålet her er at samle spillerne på et meget lille område af banen og derved skabe plads til, at de kan løbe (cutte) sig fri i de åbne områder. Stack kan med fordel benyttes, fordi en aflevering i ultimate altid skal gribes og fordi det kan være vanskeligt at kaste præcist hen over andre spillere. Det taktiske element omkring stacken forudsætter, at der arbejdes med personlig opdækning, hvilket fint kan inddrages i forbindelse med indledende øvelser som f.eks. småspillet “Flest afleveringer”. Helt bevidst er der mest fokus på angrebsspillet i forløbet, dels da det at kaste med discen i sig selv kan være vanskeligt for mange, og dels fordi de fleste elever trods alt finder det mere motiverende med mange scoringer frem for godt forsvarsspil.

Figur 1. Åbne og lukkede områder på banen

Figuren viser stacken sat op på banen ved pointets start. Den grå kasse omkring stacken markerer et lukket område, hvor det er vanskeligt at modtage discen, til gengæld er der god plads på banen til at medspillerne kan cutte ud i de åbne områder og modtage en aflevering foran sig.(Ultimatekompendium s. 27)

Som afslutning på forløbet laves en forløbsprøve, der giver eleverne mulighed for at vise, hvad de har lært i forløbet. Der arbejdes i modulet med allerede afprøvede øvelser ligesom der spilles kamp i en stor del af tiden. Det er vigtigt, at eleverne i høj grad kan arbejde selvstændigt og på den måde give læreren tid til at observere og tage noter vedrørende elevernes færdigheder.
På mange måder kan ultimate være det ultimative boldspil at arbejde med i idrætsundervisningen. Spillets mange facetter og den anderledes “bold” bidrager til at fastholde elevernes interesse – også selv om det blæser lidt! Så kast jer endelig ud i det!

Forløb i ultimate (6 moduler)
Faglige mål for forløbet:
Forløbet er i genren “tekniske og taktiske færdigheder i boldspil”. Der fokuseres på tekniske færdigheder ift. baghånd, forhånd, gribning, pivotering og cuts. Der fokuseres på taktiske færdigheder ift. basal forståelse for angrebssystemet “Stack” og forsvarsspillet med fokus på personlig opdækning.
Der ses desuden på relevante fysiske parametre ift. ultimate og eleverne bedømmes løbende i forløbet på deres teoretiske kunnen og refleksionsevne ift. de lektier de får for.

Lektionsplan
Lektionsplanen kan ses i en uddybet version i undervisningsforløb her på siden, hvor opvarmning, øvelser og fokuspunkter er uddybet nærmere.

Modul 1
Indhold og fokus

 • Kaste- og gribeteknik (Baghåndskast og pandekagegribning)
 • Kast til løber (cut-øvelse)
 • Flest afleveringer

Modul 2
Indhold og fokus

 • Kaste- og gribeteknik
  (Baghåndskast øvelse med løb og intro til forhåndskast)
 • Flest afleveringer (fokus på personlig opdækning)
 • Kamp (mindre bane, evt. kun 3 mod 3)

Lektie/materiale

Modul 3
Indhold og fokus

 • Kast (forhånd og baghånd)
 • Pivotering
 • Lange kast
 • Kamp (fokus på personlig opdækning og samles på midten af banen)

Lektie/materiale

Modul 4
Indhold og fokus

 • Pivotering
 • Timing i kast og cut – “Karusellen” Angrebstaktikken Stack, øvelse “Sidelinjebølge”
 • Kamp (fokus på Stack ved opstart af hvert point)

Lektie/materiale

Modul 5
Indhold og fokus

 • Defence (markør, der tæller nøl og presser mod en side)
 • Kamp (fokus på Stack og

Lektie/materiale

Modul 6
Indhold og fokus

 • Forløbsprøve – vis hvad du har lært i ultimate
 • Cut-øvelse (både i forhånd og baghånd) Kamp

Lektie/materiale

 • Rubriks om bedømmelse af ultimatefærdigheder