Vedtægterne for GI bliver vedtægter bliver vedtaget på den årlige generalforsamling. Seneste ændring af vedtægterne handlede om valg af bestyrelsesmedlemmer og skete i oktober 2018.

Vedtægter GI

§1 Foreningens formål er at samle alle, der underviser i idræt enten på Stx, hf, eller Hhx/Htx til varetagelse af fælles interesser og styrkelse af det kollegiale sammenhold. Foreningen repræsenterer idrætslærerne under forhandlinger om faget idræt i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Den fremfører over for myndighederne lærernes ønsker af faglig art og søger i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer at løse de økonomiske problemer, der knytter sig til faget. Foreningen samarbejder med Gymnasieskolernes Lærerforening og de øvrige faglige foreninger og følger udviklingen ved de videregående uddannelsessteder på områder, der kan have interesse for fagets udvikling og uddannelsernes placering, ligesom foreningen ved nødvendige initiativer søger at sikre uddannelsernes relevans for underviserne på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

§2 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling ved simpel flertalsafgørelse. Kontingentet opkræves i december. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§3 Som medlemmer kan optages enhver, der underviser eller har undervist i idræt på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Pensionerede medlemmer eller medlemmer, der har fået deres afsked på grund af sygdom, samt arbejdsløse kan forblive medlemmer mod at betale halvt kontingent. Studerende i faget idræt på universiteterne kan optages som medlemmer mod at betale halvt kontingent. Stemmeberettigede er medlemmer af foreningen, der har indbetalt kontingent for det pågældende år senest 15. august.

§4 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af begge køn ligesom en geografisk spredning ønskes. Det tilsigtes, at mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skal have undervisningserfaring fra HF.

§5 Bestyrelsesmedlemmerne vælges 3 eller 4 ad gangen for en 2-årig periode, på lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. På generalforsamlingen vælges desuden 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted. Forslag til kandidater skal indgives senest en uge for før generalforsamlingen. På generalforsamlingen offentliggøres kandidatlisten med angivelse af, hvem der opstiller den enkelte kandidat. Bestyrelsen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt antal kandidater opstillet, således at vedtægternes § 4 kan overholdes. Hvert medlem har op til det antal stemmer, som der er bestyrelsesmedlemmer på valg. Der må kun afgives en stemme pr. kandidat. Valgene afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen, dog således at vedtægternes § 4 skal overholdes. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. I tilfælde af at der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder valget. Den nye bestyrelse skal konstituere sig inden den 31. december det pågældende år. Valgresultatet offentliggøres i GISP. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der samtidig fungerer som valgbestyrelse.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen sørger for, at sådanne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring afgøres på generalforsamlingen. Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, kan man afgive fuldmagt til et andet medlem, der så kan afgive stemmen. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere. Blanket til overdragelse af fuldmagt rekvireres forud for generalforsamlingen hos formanden. Godkendelse af vedtægtsændringer kræver at mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for.
  6. Offentliggørelse af kandidatliste til bestyrelsesvalget samt bestyrelsessuppleant
  7. Valg af to revisorer
  8. Valg af to revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 15 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret krav derom. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.

§8 Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, skal indkaldes med mindst 5 ugers varsel, enten ved skriftlig meddelelse via “Gymnasieskolen” og hjemmesiden eller via GISP og på hjemmesiden.

§9 Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges en specielt til dette formal indkaldt ekstraordinær generalforsamling og afgøres derefter ved hjemmeafstemning. Er da mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget, er dette vedtaget. På ovennævnte generalforsamling må der være truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler. Denne bestemmelse skal være meddelt medlemmerne forud for hjemmeafstemningen.

§10 Hæftelses og tegningsret. GI hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formand og kassereren.