20. maj 2021
Niels Martin Vind
Lærer på Fredericia gymnasium
Jeg har netop gennemført et forløb i elevproducerede sundhedsprojekter på mit idrætB-hold. Det er tanken, at denne forløbsplan kan virke som inspiration til en konkretisering af et virtuelt undervisningsforløb. Forløbet tog udgangspunkt i disse samt andre dugfriske rapporter, der i øjeblikket udgives om Corona-nedlukningens indvirkning på danskernes sundhedstilstand.

For at få eleverne til at arbejde innovativt og opleve mening udmøntede forløbet sig i et konkret sundhedsprojekt for Fredericia Kommune. Forløbets problemformulering var derfor ”Hvordan kan man hjælpe børn og unge i Fredericia Kommune til at blive mere sunde efter Corona-nedlukningen?” Jeg satte som et krav, at idræt skulle være en del af projekterne på trods af WHOs brede definition af sundhed.
Efter de indledende moduler fik vi besøg af to sundhedskonsulenter fra Fredericia Kommune, der fortalte eleverne om fredericianernes sundhed, eller mangel på samme (vi er på sundhedsniveau som Lolland/Falster, undskyld dernede). Konsulenterne skitserede desuden den sundhedspolitik, som de er ved at udarbejde for byrådet. Samarbejdet med konsulenterne, der var meget positive over at få unge borgere i tale, udviklede sig til at de var med til at give eleverne sparring på projekterne.
Forløbet startede virtuelt, hvilket kan ses i modulplanen med skriveøvelser mv., men heldigvis kom eleverne retur på skolen til oplægget fra kommunens sundhedskonsulenter, samt de sidste projektarbejdstimer. Det løftede udbyttet af oplægget fra konsulenterne, samt betød at kun én af grupperne sejlede og fik afleveret et mangelfuldt projekt. De andre grupper viste i deres projektopgaver, at de formåede at inkorporere timernes indhold i deres konkrete sundhedsprojekter. Nederst på siden kan du se elevernes opgaver. De viser direkte, hvad et idrætB-hold kan nå på 7 effektive moduler samt 4 elevtimer pr. gruppemedlem.

Min forløbsplan i stikord:

Modul 1 (virtuelt)

Man kan blive sund på mange mådere

Introduktion til det afsluttende projektarbejde samt samarbejdet med Fredericia Kommune

 1. Gruppevis skal I ende forløbet med at designe et sundhedsprojekt:
 2. Find en specifik målgruppe til jeres projekt.
 3. Klæd jer selv på ift. målgruppen gennem undersøgelser/videnskabelige artikler
 4. Overvej hvordan I kan bruge den viden, som I har fået i forløbet.
 5. Lav en målsætning og problemformulering for jeres projekt.
 6. Lav en interviewguide til en nøgleperson eller en fra gruppen, der skal udsættes for projektet. I må gerne erstatte interviews med egenproducerede kvantitative data. Husk metodekritik af jeres data.
 7. Gennemfør jeres indsamling af empiri.
 8. Design et pilotprojekt som skal formidles til kommunen. Hvis I er flyvende og målgruppen indbyder til det, så afprøv noget af projektet i praksis.

Alle punkter beskrives skriftligt i jeres googlemappe. Hver gang I har fået styr på et punkt, så kom forbi NM. Bedømmelseskriteriet for projektet er den faglige dybde i de 8 punkter.

Indhold i modulet:

 • Vi ser det første afsnit af ”Chris på skolebænken”, hvor Chris MacDonald undersøger sundhedstilstanden i en gymnasieklasse. Udsendelsen er reserveret til jer på CFU.
 • Gruppearbejde i sundhedsdefinitioner fra ”Sygt Sund!” s.28-31
 • Opsamling på klassen

Modul 2 (virtuelt)

Ideologiske positioner i sundhedsdebatten tilkoblet samfundsfaglige sociologer

Indhold i modulet:

 • Danskernes sundhedstilstand før Corona-nedlukningen: Skriv resumeer af nedenstående hjemmesider/artikler:
 • Fakta-arket: Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017 fra https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017
 • ”Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2019” fra http://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/vaegt.aspx
 • https://videnskab.dk/krop-sundhed/professorer-vil-vaelge-at-spille-fodbold-i-stedet-for-at-tage-medicin
 • Opsamling på klassen

Modul 3 (virtuelt)

Repetition fra sidst: “Hvordan stod det til med danskernes sundhed inden nedlukningen?”

Indhold i modulet:

Lav i selvvalgte par et notat ud fra nedenstående kilder, der redegør for danskernes sundhed efter nedlukningen. I er sundhedskonsulenter ansat af Fredericia Kommune, og laver notatet som en orientering af sundhedsudvalget, så de kender udfordringerne. Husk fodnoter til kilderne. Skriv så meget I kan nå på modulet i et deledokument døbt jeres navne i mappen “Notater om danskernes sundhed efter nedlukningen”. Hvis I finder andre gode kilder end nedenstående, så er I meget velkomne til at bruge dem.
19 skoleelever to 8 kilo på 
Status på danskerne idrætsvaner 2020
9 ud af 10 børn har ikke rørt sig nok
Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020
9 ud af 10 børn får ikke rørt sig nok
Corona har ændret vores motionsvaner
Hver fjerde elev har taget på
Corona har ændret mange danskeres fysiske aktivitet

Modul 4 (Fysisk til stede)

Hvor er vi i forløbet? Opfølgning på forløbets 3 moduler før påskeferien specielt ift. notatet om konsekvenserne af nedlukningen. Er der fejlkilder i artiklerne? Selvrapportering generelt, samt at piger normalt øger fedtprocenten i puberteten…

Indhold i modulet:

 • Sundhed og nudging
 • Gennemgang af magtformerne direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt, samt Foucaults strukturelle magt.
 • Diskuter om nudging er et venligt puf til borgeren eller manipulation. Inddrag Foucaults teoretiske perspektiv.
 • Lærergennemgang af en sundhedsintervention i et speciale, herunder et fokus på den transteoretiske model inkl. en paropgave i modellen.
 • Gennemgang af opgaven i projektarbejdet og brainstorm i grupperne.

Modul 5 (Fysisk til stede)

Besøg af to sundhedskonsulenter fra Fredericia Kommune, der gennemgår kommunens udfordringer på sundhedsområdet til inspiration for jeres projekter. Konsulenterne og NM sparrer med jer under resten af modulets gruppearbejde.

Modul 6 (Fysisk til stede)

Indhold i modulet:

 • Fælles start med en peptalk
 • Gruppearbejde
 • Præsentation af jeres halve sides resumé af projektet, der sendes til sundhedskonsulenterne, som giver jer feedback herpå. Resumeet rettes til når I er helt færdige med opgaven.
 • Afsluttende aftaler I hvordan projektet færdiggøres.
 • Min evaluering af projekterne

Projekterne omhandlede cykelkonkurrencer for folkeskoleelever, mere ungedemokrati i foreningslivet for at gøre plads til ”hyggefodbold” med fleksible træningstider, samtaler med frafaldstruede håndboldteenagepiger, aktive brainbrakes i folkeskolerne vha. et ”lykkehjul”, samt foreningsworkshops i skoletiden samt på Rådhuspladsen hver lørdag. Som I kan se spændte projekterne vidt.

Generelt starter grupperne deres opgave med at indkredse det problem, som de vil løse, ved hjælp af henvisninger. Disse er ikke skrevet, som man kan forvente i en SRP, men eleverne har fanget nødvendigheden af dokumentation.

Dernæst anvender grupperne teori fra forløbet. Et gruppe-eksempel: ”En teoretiker, der er relevant at tale om ift. faldet i unges medlemskab i foreningerne, er Ziehe, der snakker om kulturel frisættelse, hvor man ikke er bundet til normen om at dyrke foreningsidræt, som har været en tradition i det dansk samfund…” Den transteoretiske model bliver også flittigt benyttet.

Før eller umiddelbart efter at eleverne beskriver deres idé, kommer de på banen med empiri fx interviews med folkeskoleklasser, med skolelærere, med gymnasielever, der er stoppet med foreningsidræt mm. Et gruppe-eksempel: ”For at få et indblik i de tanker, oplevelser og erfaringer, der ligger til grund for, at en elev gennemfører en adfærdsændring – eller ikke gennemfører, så har vi undersøgt, hvilke faktorer der spiller en vigtig rolle for, om eleverne vælger at være mere aktive i deres liv i forhold til cykling til og fra skole. Dette har vi gjort med et kvantitativt spørgeskema i en 7.klasse fra Kirstinebjergskolen…”
Empirien vurderer jeg til at være mere udbygget end de konkrete ideer. Det skyldes sandsynligvis, at jeg burde have brugt mere tid på innovationsdelen med øvelser mm.

Et eksempel på et resumé fra én af grupperne

Flere og flere unge er for lidt aktive specielt under coronapandemien. En undersøgelse fra SDU viser, at 87,6% af unge i alderen fra 6-16 år ikke har levet op til anbefalingerne om 60 minutters fysisk aktivitet (Skau Pawlowski, Charlotte, 2021). Vi vil løse problemstillingen gennem foreningslivet, der står overfor en svær opgave i at beholde unge medlemmer. Vi vil med hjælp fra en kvalitativ og kvantitativ tilgang undersøge, hvad grunden er til at unge stopper med foreningsidræt, og hvordan det kan løses. (…) Vi kan ud fra dette konkludere, at unge i foreningslivet mangler ‘hyggen’ eller mere socialt engagement i foreningsklubberne, samt en mangel på tid. Dette kunne løses med en mere demokratisk tilgang i foreningerne, hvor de unge føler sig mere inkluderet i blandt andet forslag til faciliteter i klubhusene, så hyggen efter træning ikke bliver glemt, eller at de unge bliver mere inkluderet i beslutningen om træningstiderne.

Elevernes opgaver kan ses her

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5