Bestyrelse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening torsdag den 16. september 2021 kl. 17 på BGI Akademi, Gramvej 3, 8783 Hornsyld Efter generalforsamlingen vil der være hygge med øl og sodavand efterfulgt af middag og fest.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget samt bestyrelsessuppleant
  7. Valg af to revisorer
  8. Valg af to revisorsuppleanter
  9. Evt.

Ad punkt. 5:
Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 26. august 2021.
Bedes sendt til formanden Andreas Schiørring pr. mail: as@akat.dk

Ad punkt 6:
På valg er følgende:
Gitte Keinicke Staghøj (villig til genvalg)
Linda Hejselbak Jensen (villig til genvalg)
Niels Martin Vind (villig til genvalg)
Søren Friis (ønsker ikke genvalg)

Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Andreas Schiørring (as@akat.dk) i hænde senest torsdag den 9. september 2021.

For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske til Malte på akatmk@akat.dk

Foreningens vedtægter

På gensyn
GI’s bestyrelse
Andreas Schiørring, formand